dcsimg

Projekt

Här presenteras samtliga projekt inom Nätverket för Vindbruk. Varje år tillkommer många nya projekt inom Nätverket för vindbruk, och vissa aktiviteter löper över flera år.

Alla pågående projekt kan du även läsa om i broschyren "Nätverket för vindbruk - Rapporter och pågående projekt.

  

Projekt som har avslutats hittar du i menyn till vänster.

Aktiviteter som kan få stöd ska vara regionalt förankrade och ha nationell betydelse för vindkraftens utbyggnad, och de ska innebära att nya kunskaper och erfarenheter sprids.

Här intill kan du ta del av den senaste utlysningen.

 • Sektion småskalig vindkraft

  I maj 2012 bildades formellt sektionen för småskalig vind inom Svensk Vindkraftförening. Det har föregåtts av flera etapper i projektet om småskalig vindkraft, som bland annat resulterat i informationsmaterial och filmer riktade till konsumenter om...
  Projektledare Anna Jivén
  Projektperiod 120702 - 130731
 • Vindbrukskollen - Utveckling och etablering som nationell tjänst

  Vindbrukskollen är en nationell databas för all vindkraft i Sverige. Den lanserades på våren 2012, och är resultatet av ett projekt i flera etapper inom Nätverket för vindbruk. I den nu aktuella etappen ska databasen fortsätta att utvecklas och...
  Projektledare Magnus Nårdal
  Projektperiod 121001 - 131231
 • Sprida erfarenheter från projektet om arbetsmiljö och säkerhet

  Strömsunds Kommun har genom Nätverket för Vindbruk arbetat med frågor om arbetsmiljö och säkerhet kopplat till vindkraft i flera projekt sedan år 2011. I det senaste projektet "Sprida erfarenheter från projektet Arbetsmiljö och säkerhet" har...
  Projektledare Karin Liinasaari
  Projektperiod 120820 - 131130
 • Global Wind Day 2013

  Varje år i juni anordnas Global Wind Day runt om i världen. Även i Sverige brukar ett antal vindkraftägare hålla sina vindkraftverk öppna för besökare och allmänhet. Svensk Vindkraftförening är nationell koordinator för Global Wind Day och huvudman...
  Projektledare Åsa Elmqvist
  Projektperiod 121001 - 131231
 • Workshop om vindbrukets lokala nytta

  Riksorganisationen Hela Sverige ska leva stödjer lokal utveckling för ett hållbart samhälle. I detta projekt inom Nätverket för vindbruk ska organisationen ordna sex workshops runt om i landet för att lyfta fram vindkraftens lokala nytta. Mötena...
  Projektledare Cecilia Andersson
  Projektperiod 120801 - 130531
 • Informationsspridning andelsägd vindkraft

  Lokalt ägande bidrar till ökad förankring och acceptans av vindkraft. Ett viktigt stöd för utvecklingen av lokalt andelsägd vindkraft är att det finns tillgång till samlad information och kunskapsutbyte. Det har byggts upp under tidigare etapper....
  Projektledare Anna Jivén
  Projektperiod 120828 - 140701
 • Nationella Vindkraftkonferensen 2013

  Nätverket för vindbruk fortsätter även i år med sitt engagemang i Nationella Vindkraftskonferensen. Årets konferens blir den tionde i rad, och det är tredje året Nätverket för vindbruk deltar i arrangemanget. Under åren har Nationella...
  Projektledare Åsa Westrin
  Projektperiod 121030 - 130830
 • YH-forum

  Under året kommer Högskolan på Gotland, som är nationell nod med ansvar för utbildningsfrågor, att bjuda in landets alla yrkeshögskolor med inriktning på vindkraft till träff. YH-forum ska fungera som en arena för utbildare, där yrkeslärare från...
  Projektledare Liselotte Aldén
  Projektperiod 120830 - 131230
 • Vindkraft och naturvård - en förstudie

  Under senare år har det satsats mycket resurser på att få fram ny kunskap om vindkraftens påverkan på människor, djur och natur, inte minst genom kunskaps- och forskningsprogrammet Vindval. För att denna kunskap ska nå ut ännu bredare ska...
  Projektledare Isak Isaksson
  Projektperiod 121101 - 130330
 • Utveckling av utbildning inom vindkraftteknik

  I samverkan med övriga noder och andra aktörer arbetar vi för att utveckla gymnasiekurser, KY- och Yrkeshögskoleutbildningar med inriktning mot vindkraftteknik för drift- och underhållsservice. En förstudie om yrkesutbildning inom vindkraftteknik...
  Projektledare Liselotte Aldén
  Projektperiod 090101 - 090601
 • Enklav – Energi och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft

  Kommunernas energi- och klimatrådgivare är en viktig kontaktyta för vindkraftsfrågor både vad gäller allmänhet, den egna kommunen och branschföreträdare. De får många frågor och tar ofta emot synpunkter om vindkraft, både vid seminarier,...
  Projektledare Anna Tibbelin
  Projektperiod 140501 - 150301
 • Projekt ökar kunskapen om nya nättekniker

  Smart teknik kan vara ett sätt att öka möjligheten att ansluta mer förnybar elproduktion till elnäten. Men kunskapen om smart elnätsteknik är fortfarande låg bland många lokala nätägare, visar tidigare studie. Det ska det här projektet försöka råda...
  Projektledare Malin Hansson
  Projektperiod 140818 - 151104
 • Vindkraft i skolan

  Barn och ungdomar är sällan aktiva i planeringsprocessen som föregår ny vindkraft. I det här projektet ska Högskolan Dalarna utreda möjligheterna för externa krafter att bistå svensk skola med kunskaper kring förnybar energi. Projektidén...
  Projektledare Mattias Gradén
  Projektperiod 140901 - 150201
 • Global Wind Day 2014

  Vindkraftens dag, eller Global Wind Day, är ett årligt återkommande arrangemang där allmänheten bjuds in att besöka vindkraftverk och lära sig mer om hur vindkraft fungerar. Även i år inträffar Global Wind Day den 15 juni. Värd för aktiviteten i...
  Projektledare Ulla Hedman Andrén
  Projektperiod 140613 - 141031
 • Winterwind 2015

  Svensk Vindkraftförening anordnar. Den kommer hållas den 2-4 februari i Piteå. Konferensen inkluderar även ett studiebesök. Winterwind har med åren blivit den främsta internationella konferensen om vindkraft i kallt klimat.Konferensen ger Sverige...
  Projektledare Ulla Hedman Andrén
  Projektperiod 140818 - 150630
 • Historien om den svenska vindkraften

  Projektet ska resultera i att en bok "Historien om den svenska vindkraften" tas fram och kan ges ut i tryckt form samt som e-bok. En beskrivning av det historiska förloppet och utvecklingen av vindkraften i Sverige bidrar till en förståelse för...
  Projektledare Ulla Hedman Andrén
  Projektperiod 141110 - 151001
 • ENKLAV nationellt

  Ett regionalt projekt i Skåne, ENKLAV, som genomfördes 2014-2015 skall nu utföras på nationell nivå. Projektet genomförs för att öka kunskap om vindkraft hos kommunala energi- och klimatrådgivare, allmänhet, näringsliv och branschfolk. Målet är att...
  Projektledare Anders Edvardsson
  Projektperiod 150504 - 160331
 • Potentialen för lokala energilager i distributionsnäten

  Syftet är att bedöma potentialen med småskaliga distribuerade lager i ett distributionsnät, med det bakomliggande syftet att möjliggöra för större integration av förnybar elproduktion. Potentialen för att styra de lokala energilagren ska jämföras...
  Projektledare Malin Hansson
  Projektperiod 150504 - 160317
 • Nyckelfärdiga vindkraftverk

  Upphandling av nyckelfärdiga vindkraftverk hamnar allt oftare på kommuners och regioners agendor. Projektets syfte är att upplysa politiker och tjänstemän via en handbok om processen och upphandlingen av nyckelfärdiga vindkraftverk. Handboken riktar...
  Projektledare Johan Nyqvist
  Projektperiod 150518 - 160418
 • Lokalt anpassade prognoser och information om arbetsmöjligheter

  Strömsund hjälper lokala och regionala företag, politiker och andra företrädare att ta fram lokala sysselsättningsprognoser utifrån lokalsamhällets förutsättningar och planerade vindkraftetableringar. Prognoserna blir värdefulla för politiker,...
  Projektledare Karin Liinasaari
  Projektperiod 150701 - 160331
 • Nätbaserad vindkraftskurs II

  Utbildningssidan www.vindkraftskurs.se lanserades i oktober 2014. Den riktar sig främst till handläggare på kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter. I det här projektet skall kursen uppdateras för att hållas aktuell med det senaste inom...
  Projektledare Marita Engberg Ekman
  Projektperiod 150701 - 160630
 • Träff för Länsstyrelsens vindkraftshandläggare

  Träff för länsstyrelsernas vindkrafthandläggare för möjlighet att utbyta erfarenheter och diskutera aktuella ämnen inom vindkraft – både i prövnings- och tillsynsfasen. Syftet är en mer enhetlig hantering av ärenden gällande vindkraft.
  Projektledare Annie Jacobsson
  Projektperiod 161001 - 171002
 • Forskningskommunikation och utbildning

  I det här projektet kommer noden med ansvar för utbildning och kompetensfrågor inom Nätverket för vindbruk att fortsätta utvecklingen av den nätbaserade vindkraftsutbildningen "Vindkraftskurs.se". Inom projektet kommer noden också arbeta med att...
  Projektledare Liselotte Aldén
  Projektperiod 160701 - 170630
 • Småskalig vindkraft

  I maj 2012 bildades formellt sektionen för småskalig vind inom Svensk Vindkraftförening. Det har föregåtts av flera etapper i projektet om småskalig vindkraft, som bland annat resulterat i informationsmaterial och filmer riktade till konsumenter om...
  Projektledare Ulla Hedman Andren
  Projektperiod 160701 - 170701
 • World Wind Energy Conference 2017, WWEC 2017

  Svensk Vindkraftföreningen står värd för World Wind Energy Conference WWEC 2017, en årlig konferens arrangerad av World Wind Energy Association (WWEA). WWEA är en ideell förening med mer än 600 medlemmar i cirka 100 länder. Svensk Vindkraftförening...
  Projektledare Ulla Hedman Andren
  Projektperiod 160601 - 171001
 • Winterwind International Wind Energy Conference

  Konferensen Winterwind, som behandlar vindkraft i kallt klimat, arrangeras av Svif, Svenskt vindkraftförening. Winterwind har med åren blivit den främsta internationella konferensen om vindkraft i kallt klimat. Konferensen ger Sverige en unik...
  Projektledare Ulla Hedman Andren
  Projektperiod 160815 - 170530
 • Kompletterande samverkansprojekt med Vindkraftcentrum.se

  Tidigare studier genomförda inom Nätverket för vindbruk visar att utbildningen av vindkraftstekniker idag inte täcker det behov som finns i branschen, vilket beror på att antalet utbildningsplatser för vindkraftstekniker inom Yrkeshögskolan har...
  Projektledare Marcus Carlström
  Projektperiod 160801 - 170331
 • KAN 2.0 ökar kunskapen om nya nättekniker

  Utbyggnaden av förnybar el driver också utvecklingen av smarta nät. Tidigare utredningar har visat att det finns ett informationsbehov hos nätsägare om smarta nättekniker. Projektets syfte är att skapa ett forum för nätägare och vindkraftsaktörer...
  Projektledare Anna Wolf
  Projektperiod 160321 - 171230
 • Workshopkoncept för förankring av vindkraftsutbyggnad

  Projektet ska ta fram ett workshopkoncept med tillhörande utbildningsmaterial kring delaktighet och lokal förankring, som tillsammans kan användas inför utbyggnadsprojekt. Projektet bidrar med att belysa relevanta konkreta metoder och verktyg till...
  Projektledare Sanna Mels
  Projektperiod 181101 - 191231
 • Havsbaserad vind för klimatnytta och konkurrenskraft

  Detta projektet kommer att bygga vidare på Nätverket för vindbruks tidigare projekt gällande lokal nytta bland annat genom att utveckla en beräkningsmodell för arbetstillfällen som kan tillämpas på havsbaserad vindkraft i Sverige. Genom att ge...
  Projektledare Jeanette Lindeblad
  Projektperiod 190401 - 200228
 • Repowering för resurseffektiv och hållbar vindkraftsutbyggnad i Sverige

  Repowering är en nyckelaktivitet om det nationella målet om ett 100 procent förnybart elsystem år 2040 ska kunna uppnås på ett resurs- och yteffektivt sätt. Lagstiftningen har förändrats avsevärt sedan de äldsta verken byggdes och det finns ett...
  Projektledare Jeanette Lindeblad
  Projektperiod 190401 - 200331
 • Digital affärs- och samverkansplattform för lokal förankring och samverkan

  Detta projekt ska genom praktiska test med olika grupper av användare undersöka förutsättningarna för att en vidareutveckling av den framtagna databasen till en digital affärs- och samverkansplattform kan bidra till positiv utveckling i glesbygd....
  Projektledare Christer Andersson
  Projektperiod 190401 - 200331
 • Marknadsföring för vindkrafttekniker - ett samverkansprojekt

  Det finns ett stort behov av fler vindkrafttekniker i Sverige. 2018 utexaminerades 11 st vindkrafttekniker i landet och behovet för den kommande femårsperioden är ca 130-150 nya tekniker per år. Som ett led i det långsiktiga arbetet att öka både...
  Projektledare Annie Nyström
  Projektperiod 190401 - 200331
 • Tillståndsdialogen: Breddad dialog och kunskapsgenerering under VIND 2019

  För att uppfylla nationella och globala klimatåtaganden måste den fortsatta utbyggnaden av förnybar el säkerställas. I Sverige handlar detta främst om vindkraften, och flera variabler är viktiga för att denna utbyggnad ska ske på ett hållbart sätt,...
  Projektledare Ylva Tengblad
  Projektperiod 190325 - 191215
 • Nätbaserad utbildning om vindkraft

  Utvecklingen inom vindkraftsbranschen är snabb, och antalet vindkraftsärenden hos landets kommuner och länsstyrelser har ökat kraftigt under senare år. En ny webbaserad utbildning riktad mot handläggare på kommun och länsstyrelse ska göra det...
  Projektledare Marita Engberg Ekman
  Projektperiod 121101 - 140930
 • Utveckling av kunskapsdatabas för utbildning och forskning

  För att tillgodose ett stort behov av saklig, kvalificerad och lättillgänglig information om vindkraft har Högskolan på Gotland sedan 2003 utvecklat en omfattande kunskapsdatabas om vindkraft. Den är en tvärvetenskaplig kunskapskälla, en viktig...
  Projektledare Liselotte Aldén
  Projektperiod 090101 - 100101
 • Nedmontering av vindkraft

  Projektet verifierar de förslag som Energimyndigheten tagit fram till riktlinjer för återställande av vindkraft. I projektet visas även på möjligheterna för små- och medelstora företag att leva upp till de krav som ställs. Målet är att uppnå en...
  Projektledare Beatrice Eriksson
  Projektperiod 100101 - 101230
 • Anordnade av seminarier om vindkraftsfrågor

  Högskolan på Gotland utarbetar och genomför seminarier och andra kortkurser för att höja kompetensen hos olika målgrupper som handläggare, beslutsfattare, planerare, projektörer, vindkraftsägare, nätoperatörer, eltekniker, nätbolag, kommuner etc.
  Projektledare Liselotte Aldén
  Projektperiod 090101 - 110601
 • Nationella vindkraftskonferensen 2012

  Den 22-23 maj 2012 genomfördes Nationella vindkraftkonferensen i Kalmar för nionde året i rad. Totalt deltog 360 personer från både företag, myndigheter, kommuner, organisationer och utbildningsföreträdare på konferensen. Temat för konferensen var...
  Projektledare Åsa Westrin, regionförbundet i Kalmar
  Projektperiod 120101 - 120830
 • Uppförandekod för vindkraftsbranschen – ny etapp 2013

  I en ny etapp av projektet Uppförandekod för vindkraftsbranschen ska Svensk vindenergi och Svensk vindkraftsförening arbeta med att få fler företag att ansluta sig till Uppförandekod för vindkraftsbranschen. De båda branschorganisationerna har...
  Projektledare Anna Jivén
  Projektperiod 130429 - 140428
 • Vintervind i Umeå 2011

  Konferensen Vintervind, som behandlar vindkraft i kallt klimat, har tilldelats stöd från Nätverket för vindbruk. Konferensen arrangeras av Svif, Svenskt vindkraftförening.
  Projektledare Ylva Holgersson
  Projektperiod 100801 - 110330
 • Vindkraftdialogen II

  Seminarier som kompetensutvecklar nyckelpersoner för vindkraftplaneringen inom kommuner, länsstyrelser och på lärosäten. Deltagarna utbyter erfarenheter med kolleger från andra kommuner/länsstyrelser samt får råd och hjälp från en grupp experter som...
  Projektledare Beatrice Eriksson
  Projektperiod 090101 - 110601
 • Nationella vindkraftkonferensen

  Regionförbundet i Kalmar län tilldelades bidrag för Nationella vindkraftkonferensen 2009. Syftet med bidraget var att ge vindkrafthandläggare vid länsstyrelser och kommuner reducerad deltagaravgift till konferensen. Den Nationella...
  Projektledare Carolina Gunnarsson
  Projektperiod 090101 - 090830
 • Utbildningsinsatser för handläggare

  Varje år arrangerar länsstyrelsen i Halland, i egenskap av nod inom Nätverket för vindbruk, träffar för länsstyrelsernas vindkraftshandläggare. Syftet med dessa möten är både att förmedla ny kunskap och ge handläggare från hela landet möjlighet att...
  Projektledare Beatrice Eriksson
  Projektperiod 111215 - 121215
 • Många nya tillfällen att prata vind i nytt projekt

  Under det kommande året kommer Lantbrukarnas riksförbund, LRF, driva ett projekt som går ut på att skapa lokala mötesplatser för att diskutera vindkraft. Tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan ska upp emot 20 träffar runt om i landet...
  Projektledare Ulf Jöbacker
  Projektperiod 130901 - 150630
 • Kompetensutveckling för elinstallatörer

  Den 26-27 oktober 2010 i Nyköping hålls den första kursen för elinstallatörer om förnybar elproduktion. Kursen ger kunskap om hur en installation bör utformas och vilka säkerhetsrisker som ska beaktas. Projektets huvudman är Elektriska...
  Projektledare Anders Axelsson
  Projektperiod 100101 - 101201
 • Vindkraftkonferensen 2011

  10-11 maj 2011 arrangerades Nationella Vindkraftkonferensen i Kalmar för 8:e året i rad, som ett samarrangemang mellan Regionförbundet och Nätverket för vindbruk. Ett av syftena med konferensen är att föra samman näringsliv och offentlig sektor och...
  Projektledare Åsa Westrin
  Projektperiod 101101 - 110831
 • Vindkraftens inverkan på fastighetspriser

  Det går inte att visa att vindkraftetableringar har påverkan på fastighetspriser, generellt. Detta enligt en ny rapport, "Vindkraft i sikte" som tagits fram av ÅF Konsult som ett projekt inom Nätverket för vindbruk. Ibland framförs farhågor att en...
  Projektledare Mattias Wondellek, Svensk Vindenergi
  Projektperiod 100101 - 101001
 • Vindkraft landet runt - lokal utveckling

  Initiativ som tas på olika håll i landet för att vindkraften ska komma till nytta i lokalsamhället. Föreningen Hela Sverige ska leva driver ett projekt inom Nätverket som sprider information om vindkraft på lokal nivå. I projektet ingår också att...
  Projektperiod 030101 - 091030
 • Nationella Vindkraftskonferensen 2010

  Syftet med den Nationella Vindkraftskonferensen som hålls i Kalmar den 27-28 april, är att föra ut kunskap om vindkraft till grupper som kan bidra till en utbyggnad av vindkraften och vindkraftindustrin. Förutom att sprida information är den...
  Projektledare Åsa Westrin
  Projektperiod 100101 - 100831
 • Uppförandekod för vindkraftsbranschen

  Ett gott uppförande från branschen är avgörande för att behålla förtroendet för vindkraften. Därför har Svensk Vindkraftförening och Svensk Vindenergi med ekonomiskt stöd från Nätverket tillsammans tagit fram ett ambitiöst regelverk som utgör...
  Projektledare Tomas Söderlund
  Projektperiod 100101 - 120601
 • Rapport från seminarierna Byavind

  Seminarierna i Byavind behandlade frågan om hur vindkraft kan vara till nytta för kommun och lokalsamhälle. Byavind I Seminiaret hölls i Piteå den 22-23 april 2009. Fokus under seminariet var bygdepeng. En bygdepeng på minst en halv procent...
  Projektperiod 090101 - 091230
 • Regionalt/lokalt ägande av vindkraft

  Projektet består av tre handböcker om vindkraft och dessa går också att köpa i bokform. Författare och kontaktperson är Tore Wizelius. I handboken "Vindkraft på Lantbruk" beskrivs förutsättningar för vindkraft, ekonomi, olika ägarformer,...
  Projektledare Tore Wizelius
  Projektperiod 100101 - 110901
 • Vindkraft på rätt plats

  Genom att utbilda sina medlemmar om vindkraft vill Naturskyddsföreningen bidra till att bästa möjliga lokaliseringar väljs vid den pågående utbyggnaden av vindkraften i landet, så att konflikterna med naturvårds- och miljöintressen kan...
  Projektledare Isak Isaksson
  Projektperiod 130624 - 140415
 • Projekt småskalig vindkraft

  Ett projekt som har haft småskalig vindkraft i fokus. I maj 2012 bildades formellt sektionen för småskalig vind inom Svensk Vindkraftförening. Det föregicks av flera etapper i projektet om småskalig vindkraft. Tanken är att samla leverantörer av...
  Projektledare Anna Jivén, Svensk vindkraftförening
  Projektperiod 100101 - 120701
 • Sektion småskalig vindkraft

  Energimyndigheten har beslutat att stötta projektet Sektion småskalig vindkraft inom Nätverket för vindbruk under ytterligare ett år.  Arbetet drivs av Svensk Vindkraftförening och sektionen utgör i dag en självständig del av föreningen....
  Projektledare Anna Jivén
  Projektperiod 130923 - 140701
 • Forum för utbildning och forskningskommunikation

  I detta projekt kommer noden för utbildnings- och kompetensfrågor vid Campus Gotland att bygga vidare på samarbetet mellan universitetet och landets yrkeshögskolor inom YH-forum. Forumet har varit ett sätt för berörda parter att träffas och...
  Projektledare Marita Engberg Ekman
  Projektperiod 131001 - 141231
 • Ökad kunskap om tekniska möjligheter att kontrollera

  Genom att bara tända hinderbelysning när det behövs kan störningarna från den högintensiva belysningen för vindkraftverk för omkringboende minskas. Men för att få använda sig av behovsstyrd hinderbelysning krävs dispens från Transportstyrelsens...
  Projektledare Mattias Wondollek
  Projektperiod 130902 - 140831
 • Seminarier om andelsägd vindkraft

  Ett projekt som har haft som syfte att sprida information om vindkraftskooperativ. Det har skett genom träffar runt om i Sverige där föreläsare har presenterat olika aspekter av vindkraft, som exempelvis klimatfördelar, den ekonomiska kalkylen för...
  Projektledare Åsa Elmqvist
  Projektperiod 101220 - 111210

Skribent: Energimyndigheten
Senast ändrad: 2013-01-14