dcsimg

Repowering för resurseffektiv och hållbar vindkraftsutbyggnad i Sverige

Repowering är en nyckelaktivitet om det nationella målet om ett 100 procent förnybart elsystem år 2040 ska kunna uppnås på ett resurs- och yteffektivt sätt. Lagstiftningen har förändrats avsevärt sedan de äldsta verken byggdes och det finns ett behov av att utreda och tydliggöra vad som gäller idag.

Detta projekt ska bygga vidare på Nätverkets verksamhet genom att ta fram en fortsättning och fördjupning av publikationen "Repowering – hinder och möjligheter". Genom att ta fram en lathund som på ett enkelt sätt belyser vad som gäller i tillståndsfrågan, samt anordna en seminarieserie som tar upp frågor kring repowering ska projektet skapa dialog och förmedla kunskap till berörda parter i syfte att underlätta genomförandet av repowering och därmed bidra till ett 100 procent förnybart elsystem.

Projektledare

Projektperiod

2019-04-01 till 2020-03-31