dcsimg

Fördjupad studie, väderradar Gotland

Gotland har stora möjliga utbyggnadsområden för vindkraft. Men i dag står en mycket stor andel av dessa områden i konflikt med totalförsvarets intressen.

I en tidigare etapp har försvarsmakten, länsstyrelsen och Gotlands kommun gemensamt pekat på några tänkbara åtgärder som skulle underlätta vindkraftutbyggnaden. Det nu aktuella projektet ska slutföra den analysen och bland annat visa på effekterna av att en kompletteringsradar.

Vindförhållandena är mycket goda på hela Gotland. Energimyndighetens ursprungliga kriterier vid utpekandet av riksintressen för vindbruk innebar t.ex. att praktiskt taget hela Gotlands län och kommun omfattades, både på land och till havs. Gotland har också varit ett pionjärområde för vindkraft i Sverige och det finns i dag omkring 150 vindkraftverk uppförda. Men i dag står närmare tre fjärdedelar av vindbrukets potentiella utbyggnadsområden i översiktsplanen i konflikt med försvarsintressen. Den befintliga väderradarn utgör det helt dominerande hindret.

Projektledare

Projektperiod

2012-09-01 till 2013-02-15