dcsimg

Informationsutbyte för ökad säkerhet vid vindkrafttransporter

Transportvolymerna som kommer att behövas för den kommande vindkraftsutbyggnaden är stor. Vindkraftstransporter är speciella till sin karaktär, eftersom de är extremt tunga, långa och volymkrävande. Det betyder att riskbilden kopplade till dessa transporter ser annorlunda ut än för andra transporter. De är dock inte allvarligare än de som sker i andra trafiksammanhang, men karaktären är unik.

Målet med det här projektet är att öka medvetenheten om de risker som finns vid vindkraftstransporter för att på så sätt kunna förebygga dessa. Det långsiktiga målet är att förbättra logistikkedjan. Det kommer att ske genom att i ett första steg genomföra en regional workshop med aktörer inom transportsektorn kring säkerhet och logistikfrågor vid vindkraftstransporter. Ett informationsunderlag kommer också att tas fram som belyser transportfrågorna och de krav som vindkraftutbyggnaden ställer på vägnät, säkerhet och andra samhällsfunktioner i ett brett perspektiv. 

För att ytterligare sprida kunskapen om risker och logistiska utmaningar ingår det även i projektet att förebereda och genomföra en nationell konferens kring transportsäkerhet och logistik.

Projektledare

Projektperiod

2014-11-01 till 2015-03-31