dcsimg

Ökad kunskap om tekniska möjligheter att kontrollera

Genom att bara tända hinderbelysning när det behövs kan störningarna från den högintensiva belysningen för vindkraftverk för omkringboende minskas. Men för att få använda sig av behovsstyrd hinderbelysning krävs dispens från Transportstyrelsens regler.

I dagsläget saknas det rutiner för vad som krävs för att en teknik ska bli beviljad undantag från Transportstyrelsens föreskrifter om hindermarkering. Det finns därför ett behov av att klargöra vad som gäller vid dispenser från föreskrifterna. Kunskap i denna fråga behövs inte minst hos tillståndsmyndigheterna, som i ett antal tillståndsbeslut har meddelat villkor som strider mot gällande föreskrifter.

Det här projektet går ut på att undersöka vilka system för behovsstyrd hinderljus som finns tillgängliga på marknaden och förväntas bli tillgängliga. Svensk Vindenergi kommer sedan att tillsammans med representanter från branschen och Transportstyrelsen ta fram en kravspecifikation som anger vilka krav som bör ställas på upphandlade system och därmed vid tillståndsprövning av vindkraft. Därefter kommer Svensk Vindenergi att ta fram en mall/vägledning som projektörerna kan utgå ifrån vid dispensförfarandet och som även Tranportstyrelsen står bakom. Projektet påbörjas under hösten 2013 och avslutas i augusti 2014.

Projektledare

Projektperiod

2013-09-02 till 2014-08-31