dcsimg

Vindkraftcentrum Barentsregionen

Syftet med projektet "Vindkraftcentrum i Barentsregionen" är att etablera Piteå kommun som ett vindkraftcentrum.

I regionen finns mycket goda förutsättningar för en storskaligt utbyggd vindkraft. Enligt kommunen uppgår i dag den planerade utbyggnaden i de fem nordligaste länen samt i Norra Norge och i Norra Finland till uppskattningsvis ca 35 000 MW. I kommunen ligger Markbygden där det pågår en större utbyggnad av vindkraft. Totalt finns planer på att området när det är färdigutbyggt ska rymma1101 vindkraftverk. Även i skärgården utanför Piteås kust finns planer på en större vindkraftsetablering.

Projektets övergripande mål är att bidra till att satsningarna på vindkraft i Norra Sverige och i Barentsområdet kommer till stånd och att den regionala nyttan av en sådan utbyggnad blir så stor som möjligt vad gäller exempelvis nya arbetstillfällen, externa företagsetableringar, tillväxt i befintliga företag, uppstart av nya företag, nya utbildningar och ny forskning. För att nå dit kommer projektet bland annat att arbeta med kunskapsuppbyggnad genom konferenser och seminarier, genomföra många mindre möten och presentationer och producera nytt presentationsmaterial. I den här etappen ska projektet också ha fokus på elnätsfrågor.

Projektet drivs av Piteå kommun.

Projektledare

Projektperiod

2010-10-15 till 2014-07-01