dcsimg

Seminarier 2012

Kommunträffar

Nätverket för vindbruk har i samarbete med forskningsprogrammet Vindval varit på turné runt om i Sverige. Syftet är att nå ut med Vindvals syntesrapporter kring vindkraftens miljöpåverkan.

Aktiviteten fortsätter till årsskiftet 2013/2014, så fler län möjlighet att anordna en kommunträff. Kontaktperson är Beatrice Eriksson, beatrice.h.eriksson(a)lansstyrelsen.se.

Halmstad 5 december 2012
Landlevande däggdjur – Jan-Olof Helldin
Marin miljö – Lena Kautsky

Utbildningsdagar för lärare

Utbildningsdagar för gymnasielärare 29 och 30 oktober 2012
Utbildningen ägde rum vid Högskolan på Gotland. Lärare från tio olika skolor runt om i Sverige var representerade.

Dag 1: Behandlade frågor kring varför vindkraft byggs i Sverige och världen samt om ämnet vindkraft, historik och funktion. Ett studiebesök till Näsuddens vindkraftspark där Andreas Wickman, projektledare och samordnare för generationsskiftet av vindkraft på Näsudden, var guide.

Dag 2: Diskusterades och fördrogs kring vindkraft och teknik, vindkraft och samhälle samt vindkraftens ekonomi. En övningsuppgift där deltagarna bland annat fick uppskatta hur många moderna vindkraftverk som krävs för att producera 30 TWh årlig elenergi. Gästföreläsare professor Ulf Palmenfelt berättade om sin forskning kring vindkraft och samhällsutveckling.

Program finner du här 

Utbildningsdagar för lärare inom yrkeshögskolan 17-18 oktober 2012
Utbildningen hölls vid Högskolan på Gotland och representanter från sex olika skolor i Sverige deltog.

Dag 1: Inleddes med en rapportering kring VET-Wind projektet som är ett EU-finansierat projekt som syftar till kompetensöverföring mellan europeiska yrkesutbildningar inom vindkraft. Vi behandlade vindkraftens roll i energisystemet samt vindkraftens påverkan på fåglar, landskap och miljö. Ett telefonmöte med Gunnar Fredriksson, Svensk vindenergi och Johan Blom, YH-myndigheten arrangerades.

Dag 2: Ett studiebesök till Gotland Energi AB:s driftscentral i Slite. Fick en guidning av anläggningen och en redogörelse för problem och möjligheter med att integrera en stor del vindkraft i elnätet. Senare skedde en vidareutbildning i vindkraft och ekonomi. Claes Nilsson från Swedbank berättade om finansiering av vindkraft och de utmaningar vindkraften möter idag i och med låga priser på elcertifikat och elpris.

Program för utbildningen för YH-lärare finner du här

Regionala öppna seminarier

Ljud från vindkraftverk 15 oktober 2012
Dokumentationen från Ljud från vindkraftverk

Vindkraftens påverkan på månniskors intressen och lokal nytta 7 och 8 augusti 2012
Vad säger forskningen om hur vindkraft påverkar människors hälsa, ekonomi och landskap? Vad är målsättningen för att bygga mer vindkraft på Gotland? Kan vindkraft innebära lokal och regional nytta?

Dessa frågor togs upp och diskuterades under de öppna seminarierna i Kappelshamn på norra Gotland och i Hemse på södra Gotland. I anslutning till seminarierna ordnades studieresor till områden där vindkraft planeras.

Dokumentationen från Kappelshamn den 7 augusti.
Dokumentationen från Hemse den 8 augusti

Östersund 11 september 2012
Turism – Bosse Bodén

Nätverksträff i Balingsholm 11 oktober

Vindkraften och framtiden var temat när Nätverket för vindbruk höll sin årliga konferens i Balingsholm i Huddinge utanför Stockholm i början av oktober. Trots kärvare tider pekar prognoserna för utbyggnaden av vindkraft fortfarande uppåt.

- Priset för att producera vindel har gått ner, annars skulle vi inte se så många investeringsbeslut som vi faktiskt gör, säger Gunnar Fredriksson, vice VD på Svensk Vindenergi, som under nätverksmötet bidrog med branschorganisationens prognos för den framtida utbyggnaden.

Den pekar mot att vindkraftsproduktionen når 11 terawattimmar i årsproduktion på bara ett par år, trots att många, framför allt små vindelsproducenter, upplever en tuff marknad just nu. I dag produceras drygt 7 terawattimmar vindel på årsbasis i Sverige.

- Vi har tidigare sagt att vi når 11 TWh redan 2014, och det tror vi fortfarande på, säger Gunnar Fredriksson.

Efter temat om vindkraftens framtidsutsikter följde presentationer från både noder, nav och projekt inom nätverket. Flera av dessa presentationer går att läsa här:

Beatrice Eriksson, Länsstyrelsen i Halland
Gunnar Fredriksson, Svensk Vindenergi
Jonas Lundmark, Vindkraftscentrum Piteå
Kjell Grundström, Triple Steelix
Lars Thomsson, Näringsdepartementet
Liselotte Aldén, Högskolan Gotland
Sara Fogelström, SWPTC Chalmers
Åsa Westrin, Regionförbundet Kalmar

Mötet avslutades med en workshop om hur Nätverket för vindbruk bör utvecklas under kommande år. Bättre samverkan inom nätverket, fler goda exempel och bättre koll på prognoser relevanta för vindkraften var något av det som hamnade på önskelistan.

Utbildningsdagar för gymnasielärare 22-23 mars 2012

Utbildningen ägde rum vid Högskolan på Gotland.

Dag 1: Behandlade ämnen från historisk utveckling av vindkraft till nuvarande tekniska lösningar och sambandet mellan väder och vind samt vindkraften i relation till samhälls- och miljöfrågor.

Dag 2: Studiebesök till Näsuddens vindkraftpark. Andreas Wickman, projektledare och samordnare för generationsskiftet av vindkraft på Näsudden, var guide. På eftermiddagen föreläste Håkan Karlsson, VD på Gotland Energi, om möjligheter med smarta elnät och pilotprojektet de driver tillsammans med ABB och Vattenfall för att utvärdera teknik inom området.

Ett särskilt sida har lagts upp på internet där bland annat kursmaterial, länksamling och utbildningsfilmer kan hämtas av de som deltagit i utbildningen.

Program finner du här

Ljudseminarium i Örebro 7 februari 2012

Nedmontering av vindkraft - Fredrik Dolff, Ecoplan
Ljud, buller - Vad är det? - Martin Almgren, ÅF
Lågfrekvent ljud från vindkraft, sammanfattning av forskning - Ebbe Adolfsson, Naturvårdsverket
Amplitudmodulation för vindkraftsljud - Martin Almgren, ÅF
Låg ljudnivå i vindskyddat läge - Paul Appelqvist, ÅF. Presenterades av Martin Almgren.
Mätning av vindkraftljud, emission -& immisionsmätningar - Jens Fredriksson, ÅF