dcsimg

Vind2016

Starkare vindar, samhällsnytta och ekologisk kompensation

Kan ekologisk kompensation bli ett verktyg när vindkraften byggs ut och vilken tyngd får vindkraftens samhällsnytta när nya tillstånd prövas?

Ny vindkraft miljöprövas park för park, och det får allt fler att lyfta frågan om en ökad helhetssyn. Kan populationsperspektiv och ekologisk kompensation öppna nya dörrar för vindkraften?

  • Från skyddszoner till livskraftiga bestånd. Martin Green, forskare vid Lunds universitet, presenterar senaste forskningen om vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss och ger sin syn på hur planeringen kan bli mer strategisk.
  • Att gå från individuell påverkan till populationseffekter – Martin Rydberg Hedén, Grouse Expeditions berättar om fallet kungsörn och vad som krävs för att flytta fokus från individen till artens bevarandestatus.
  • Kan ekologisk kompensation bli ett verktyg för mer vindkraft? Anders Enetjärn, VD på Enetjärn Natur, beskriver en metod som gör det möjligt att förena samhällsutveckling med bevarande av värdefull natur.
  • Naturvårdsverkets syn på ekologisk kompensation. Jörgen Sundin, Naturvårdsverket, berättar om en ny vägledning och lyfter fram riskerna med ekologisk kompensation.   
  • Paneldiskussion med föreläsare samt inbjudna gästerna Lars Andersson, chef Energimyndighetens vindenhet, och Agneta Wieslander Vattenfall.

All exploatering påverkar miljön, och i ett miljötillstånd ska detta vägas in. Men vad ligger i den andra vågskålen? Lyckas myndigheterna i sina beslut verkligen bidra till ett effektivt resursutnyttjande?

  • Lokal samhällsnytta i praktiken. Lungsjön ligger i landets vindkrafts-tätaste område i gränstrakterna mellan Jämtlands- och Västernorrlands län. Staffan Magnusson och Gunilla Lundin från Lungsjöns fritidsförening berättar om hur det har påverkat byn.
  • Värdering av vindkraftens samhällsnytta ska ingå i tillståndsprövningen, men hur görs det i praktiken? Kristina Ek, Maria Pettersson och Lars Bäckström från Luleå tekniska universitet presenterar resultaten från en ny Vindvalstudie.
  • En europeisk vindatlas ändrar förutsättningarna för vindkraft. Med den svenska vindkarteringen från 2006 tog vindkraftsutbyggnaden en helt ny riktning, kan det bli likadant igen? Stefan Ivanell, föreståndare för STand Up for Wind och Hans Bergström, forskare i meteorologi, båda vid Uppsala universitet, berättar om den nya europeiska vindkarteringen.
  • Ny teknik banar vägen för högre verk. Därför vill Statkraft bygga högre, och så hanterar Strömsund förändringen. Malin Hillström, Statkraft och Göran Bergström, vice ordförande i kommunstyrelsen berättar om sina överväganden och vilka frågor som uppstår när vindkraftbolagen vill bygga allt högre.


Lägesbild av vindkraften – läs presentationerna från konferensen i Balingsholm

Energiuppgörelsen, läget i branschen och hinder för fortsatt utbyggnad av vindkraft var något av det som diskuterades under Nätverket för vindbruks årliga konferens i Balingsholm utanför Stockholm tidigare i veckan. 

Fredrik von Malmborg presenterar energiöverenskommelsen

Bild: Fredrik von Malmborg från Miljödepartementet presenterar energiöverenskommelsen.

På plats fanns närmare fyrtio personer med representanter från både departement, energimyndigheten, intresseorganisationer och nätverkets egna projekt. Förutom en genomgång av den politiska energiuppgörelsen från tidigare i år och dess avtryck i årets budgetproposition bjöd dagarna på information från branschen om prognoser för den kommande vindkraftsutbyggnaden och på många tillfällen för deltagarna att utbyta erfarenheter och ta del av varandras arbeten. Här finns alla presentationer samlade:

Regeringens vindkraftssatsningar 2016 och energiuppgörelsens betydelse– rapport från regeringskansliet - Fredrik von Malmborg, Miljö- och energidepartementet.

Vindkraft i större sammanhang - Energimyndighetens nya strategi – Lars Andersson, Energimyndigheten.

Vindkraftsutbyggnad – förutsättningar och aktuell prognos - Tomas Hallberg, Svensk Vindenergi och Niklas Lundaahl, Svensk Vindkraftförening.

Vindkraft på Gotland - samexistens med en av världens tätaste örnpopulation, Josefin Knudsen, Vindkluster Gotland.

Nya former för samverkan – Ylva Sardén, länsstyrelsen i Norrbotten.

Nytt planeringsverktyg för socioekonomiska konsekvenser – kan det underlätta processen? - Jesper Persson och Fredrik Fernkvis, SLU.

Tema utbyggnadsfrågor runt om i landet – med aktuella frågeställningar i olika delar av landet

Noden för planering, tillstånd och tillsyn, AnnaKarin Sandholm.
Noden för arbetskraft, drift och underhåll, Torbjörn Laxvik.
Noden för näringslivs- och affärsutveckling, Fredrik Dolff.
Nya produktionskostnader påverkar prognoserna, Maria Stenkvist, Energimyndigheten.
Vindbrukskollen fortsätter att utvecklas– Magnus Nårdal, länsstyrelsen Västra Götaland.

Havsbaserad vindkraft i Blekinge – Heidi Laine Lundgren, Sölvesborgs kommun.

Biekkasuodji – så arbetar Samernas riksförbund med vindkraftsfrågor,  Maria Boström, SSR.

Smarta elnät –  Anna Wolf, Power Circle.

Arbetet med ett testcenter i kallt klimat – Stefan Ivarsson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, informerar

Nytt från forskningsfronten – Åsa Elmqvist och Kerstin Jansbo, Naturvårdsverket om resultat och pågående arbete inom Vindval och Vindforsk

Vad händer i väst? – Henrik Aleryd, projektledare Power Väst rapporterar från en blåsig region.

Att handla upp nyckelfärdiga vindkraftverk – Johan Nyqvist, projektledare Skånes Vindkraftsakademi.

Re-lansering av vindkraftskurs.se – Marita Ekman och Liselotte Aldén, noden för utbildning och kompetensfrågor presenterar nyheter på Vindkraftskurs.se  

Glöm inte att anmälla er till Energimyndighetes nyhetsbrev.

Starkare vindar, samhällsnytta och ekologisk kompensation

Skribent: Noden för näringslivs- och affärsutveckling
Senast ändrad: 2016-06-01