dcsimg

Rapport om samexistens mellan vindkraft och örnar på Gotland

Tekniska fågelsskyddssystem har potential att minska kollisioner mellan fåglar och vindkraft, men de behöver verifieras bättre. Den slutsatsen drar Uppsala universitet Campus Gotland i en ny rapport om samexistens mellan vindkraft och örnar på Gotland. Sammanställningen har tagits fram genom litteraturstudier, intervjuer och tillsammans med fokusgrupper och behandlar tekniska fågelskyddssystem, acceptans för fågelskyddssystem hos nyckelintressenter, skydds- och kompensationsåtgärder samt strategisk planering.

De tekniska fågelskyddssystem som har studerats kan förhindra kollisioner men fortfarande kan det fysiska intrånget i örnhabitat anses påverka fåglarna negativt. Generellt finns en högre acceptans för system som stänger av vindkraftverken när örnar kommer nära, än för system med ljudsignaler för varning och undanväjning.

Ekologisk kompensation för påverkan av vindkraft på örnar används i en del länder t.ex. i USA. De kan innebära nedgrävning av elledningar, isolering av eltransformationer, stödutfodring och/eller användning av blyfri ammunition. I Sverige räknas inte kompensationsåtgärder in vid tillåtlighetsbedömning. Om sådana ska kunna användas för att få tillstånd behövs eventuellt en lagändring eller ändrad rättspraxis.

Vid strategisk planering finns möjlighet att skydda populationer istället för att skydda örnindivider, som ofta är fallet idag. Konkreta förslag för arbete med en strategisk planering kan vara att koncentera vindkraften till ett fåtal platser, att arbeta mer strategiskt med förvaltningsplaner för kungsörn, ta fram täthetskartor för örnpopulationer, ta fram ny översiktsplan med hänsyn till fågelfrågan samt efterfråga ett större statligt ansvarstagande i planeringen.

Här kan du läsa hela rapporten

Skribent: Noden för utbildnings-och kompetensfrågor
Senast ändrad: 2017-12-06