dcsimg

STandUP for Wind

Logga STandUP for wind

STandUP for Wind är ett forskningscentrum profilerat mot projektering och etablering av vindenergi i Sverige. Centrat är ett samarbete mellan Kungliga Tekniska högskolan KTH, Uppsala universitet, Luleå Tekniska universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet inom ramen för regeringens strategiska forskningsområde STandUP for Energy.

STandUP for Energy bildades 2009 efter beslut från regeringen att anslå medel till universitet och högskolor för utveckling av 24 forskningsområden vilka bedömdes som strategiskt viktiga. Ett av dessa områden var förnybar elproduktion i större skala och dess integration i elnätet. I forskningscentret STandUP for Wind samlades satsningar inom vindkraftsområdet, där målsättningen är att genom tvärvetenskapliga arbetssätt underlätta utvecklingen mot en större andel el från vindkraft i elnätet.

Forskare från respektive lärosäte möts regelbundet och utbyter kunskap och erfarenheter. Inom ramen för STandUP for Wind pågår också ett kunskapsutbyte med företag inom vindkraftsindustrin. Syftet är att säkerställa att forskningen handlar om frågor som är viktiga för industrin att lösa och att forskningsresultaten når fram till relevanta mottagare.

STandUP for Wind, som vill underlätta omställning till förnybara energikällor och utveckling av nätets förutsättningar, har profilerat sig mot projektering och planering av vindkraftsetableringar i Sverige. Centrets verksamhet omfattar hur vinden genereras till hur den integreras i det svenska elnätet.

I en utvärdering initierad av Energimyndigheten har STandUP for Wind pekats ut som en stark forskningsmiljö med speciell styrka på projektering och nätets förutsättningar.

För närvarande pågår projekt inom följande områden:

  • Vindkartering och kallt klimat
  • Strömningsmekanik för vindturbiner i parker och skog
  • Elsystem
  • Ljud
  • Vertikalaxlade vindkraftsystem
  • Generatorer och styrsystem
  • Landskap och deltagande planering
  • Drift och underhåll

Energiomställning i stort är ett prioriterat område där samtal och samarbeten pågår om framtida projekt och möjligheter.

Läs mer om STandUP for Wind

Skribent: Noden för utbildnings-och kompetensfrågor
Senast ändrad: 2018-04-26