dcsimg

VindEL

VindEL är Energimyndighetens nya program för forskning och innovation inom vindkraft. Programmet syftar till att bidra till omställningen till ett hållbart och förnybart energisystem genom forskning om och utveckling av tekniker, system, metoder och frågeställningar relaterade till vindkraft. Tillsammans med programmet Vindval samlas här Energimyndighetens aktuella forskningsinsatser inom vindkraft.

Programmets mål är att bidra till de effektmål för vindkraftsområdet som Energimyndigheten pekar ut i sin strategi för vindkraftsområdet:

  • Vindkraften utgör en betydelsefull del av den svenska elförsörjningen.
  • Vindkraften bidrar med klimatnytta, näringslivsutveckling och stabilitet i elsystemet.
  • Driften och utbyggnaden av vindkraft sker med hänsyn tagen till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Precis som för Energimyndighetens andra forsknings- och innovationsprogram delas en stor del av programmedlen ut till projekt genom utlysningar. VindEL omfattar 133 miljoner kronor som fördelas över fem år fram till år 2021. Den första utlysningen skedde våren 2017 med beslut under hösten 2017. Det finns ännu inga avslutade projekt inom ramen för programmet. Utlysningarna riktas mot de områden som pekas ut som prioriterade områden i strategin.

Programmet har nu tre övergripande prioriterade insatsområden vilka är:

  1. Vindkraft i svenska förhållanden
  2. Långsiktig hållbarhet
  3. Integration i elsystemet

Under våren 2018 hålls en ny utlysning inom VindEL. De tidigare prioriteringarna kvarstår, men under denna sökomgång sker ansökan i tre kategorier:

  1. Behovsdriven forskning vid universitet och högskola eller institut
  2. Företagsdrivna innovations- och utvecklingsprojekt
  3. Verifieringsprojekt i relevant testmiljö

Ansökningar inom kategori B och C uppmuntras särskilt. Inom kategori A är ansökningar endast öppen inom områdena svenska förhållanden samt hållbarhet.

Läs mer om VindEL

Aktuell utlysning inom VindEL som stänger för ansökan 25 maj 2018

Den första utlysningen i VindEL

Beviljade projekt inom VindEL pdf

Energimyndighetens strategi för vindkraft

 Skribent: Noden för utbildnings-och kompetensfrågor
Senast ändrad: 2018-04-26