dcsimg

Vindval

Logga Vindval

Vindval är ett kunskapsprogram med forskning om vindkraftens påverkan på människor, natur och miljö. Programmet är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Naturvårdsverket och leds av en styrgrupp med representanter från dessa myndigheter. 

Till programmet hör en referensgrupp med sakkunniga inom de fokusområden programmet omfattar.

Programmet startade 2005 och är nu inne i sin tredje etapp som fortsätter med kunskapsuppbyggnad samt följer upp och förmedlar erfarenheter från parker som är i drift. Vindval verkar också för att öka kontaktytan mot andra länder för att få en effektiv kunskapsöverföring. Denna etapp avslutas i juni 2018.

I februari 2018 beslutade Energimyndigheten att förlänga programmet med en fjärde etapp som pågår till och med 2020. Mot bakgrund av de politiska målen om ett 100 procent förnybart elsystem, där Energimyndigheten bedömer att den storskaliga utbyggnaden av vindkraft fortsätter, är det viktigt för hela energiomställningen att minimera negativ påverkan på människor, djur och natur. Därför är fokusområdet för denna etapp planering. Mer kunskap behövs om effekter på större skala. Det kan också handla om avvägningar mellan olika intressen samt att öka kunskapsnivån om påverkan på populationsnivå och kumulativa effekter.

Effektmålet är att programmets resultat ska bidra till en hållbar utbyggnad av vindkraften nationellt och att vindkraftens miljöeffekter ska sättas i relation till andra verksamheters påverkan på miljön.

I den nya forskningsutlysning välkomnas projektförslag på området vindkraftens påverkan på renen, där särskilt fokus ligger på påverkan i vinterbetesområden under vindkraftverkens driftsfas. Under 2018 kommer även en utlysning för projekt som handlar om storskalig planering.

I tidigare etapper har Vindval omfattat ett 30-tal forskningsprojekt, fyra syntesprojekt och 16 filmer. Projekt inom programmet har berört fyra områden: människors intressen, fåglar och fladdermöss, marint liv och däggdjur på land. Resultaten från denna forskning kan användas som underlag för miljökonsekvensbeskrivningar samt i planerings- och tillståndsprocesser inför vindkraftsetableringar. Broschyrer och korta informationsfilmer som tagits fram vänder sig till en bred målgrupp och kan användas till exempel vid samråd.

 Vindval ger ut ett nyhetsbrev sex gånger per år som går att prenumerera på och som även finns tillgängliga via hemsidan.

Under 2017 publicerade Vindval fem rapporter samt en översättning av den uppdaterade syntesrapporten om fåglar och fladdermöss.

Läs mer på Vindvals hemsida

Anmäl dig till Vindvals nyhetsbrev

Pågående forskningsprojekt 2018 (pdf)

Utlysningen av forskningsmedel om vindkraftens påverkan på renar

Mer om fokusområdet planering i Vindvals fjärde etapp 

Skribent: Noden för utbildnings-och kompetensfrågor
Senast ändrad: 2018-04-26